Adatkezelési tájékoztató
Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, valamint  hogy Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan. A tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelően készült
Gdpr General Data Protection Regulation. Eu Computer Safeguard Regulations And Data Encryption Vector Concept

Az adatkezelők megnevezése és elérhetőségei

Név: Profinel Kft.

Székhely: 8100 Várpalota Orgona utca 10.

Honlap: https://profinel.hu

Kapcsolattartó: ifj. Hegyesi Gábor, ügyvezető

Telefon: +36 30 493 2887

E-mail: office @ profinel.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Az adatkezeléssel érintett személyek

Azok a természetes személyek, akik honlapunkon a Kapcsolatfelvételi űrlapon személyes adataikat megadják.

A kezelt személyes adatok köre

Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az, hogy a weboldalunkon az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételre reagálni tudjunk.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

Az adatkezelés módja

Az Ön által megadott adatok email formátumban érkeznek meg cégünk kapcsolattartójához és ott kerülnek tárolásra. Más informatikai rendszerbe vagy papír alapú tárolási formátumba nem kerülnek.

 Adatfeldolgozók igénybevétele

Cégünk ezen adatkezelésben érintett személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

 Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk.

 Automatizált döntéshozatal

Az Ön személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

 Az Ön jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában

A GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg:

  • a hozzájárulás visszavonásának joga
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása
  • törléshez való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • hordozhatósághoz való jog.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).